Держпродспоживслужба попереджає про грип птиці

На при­кор­донних з Ук­ра­їною те­ри­то­рі­ях Поль­щі за­ре­єс­тро­ва­но спа­ла­хи ви­со­ко­па­то­ген­но­го гри­пу пти­ці.

З цього при­во­ду Ше­пе­тівсь­ке район­не уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би у Хмель­ницькій об­ласті звер­та­єть­ся до кра­ян.

У по­ві­дом­ленні служ­би на­го­ло­шу­єть­ся, що грип пти­ці — це особ­ли­во не­без­печне зах­во­рю­ван­ня, яке ду­же швид­ко пе­ре­да­єть­ся від хво­рої до здо­ро­вої пти­ці та за­кін­чу­єть­ся 100 % за­ги­бел­лю. До хво­ро­би спри­ят­ли­ві усі ви­ди пти­ці та лю­ди.

Клі­ніч­ні оз­на­ки ха­рак­те­ри­зу­ють­ся по­си­нін­ням гре­бе­ня та се­ре­жок, за­галь­ним приг­ні­чен­ням, наб­ря­ка­ми, ура­жен­ням ди­халь­них ор­га­нів (хрип­ким ди­хан­ням) та шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту (ді­арея). Збуд­ни­ком зах­во­рю­ван­ня є ві­рус, який має уні­каль­ну здат­ність змі­ню­ва­ти свою струк­ту­ру.

Дже­ре­лом ін­фекції є ди­кі та си­нан­троп­ні пта­хи (го­лу­би, во­ро­ни, го­роб­ці, ди­кі кач­ки), особ­ли­во во­доп­лавні. Лі­ку­ван­ня пта­ши­но­го гри­пу не роз­робле­но.

Зас­те­ре­жен­ня: як­що ви хо­че­те вбе­рег­ти свою пти­цю, не­об­хідно об­ме­жи­ти її ви­гул та кон­такт з ди­ки­ми пта­ха­ми. Як­що у вас зах­во­рі­ла чи за­ги­ну­ла пти­ця, не­гай­но по­ві­дом­ляй­те спе­ці­аліс­та ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, який об­слу­го­вує да­ну те­ри­то­рію за те­ле­фо­ном:

Судилківська ДВМ — тел: (067) 109-33-26;

Шепетівська міська ДВМ — тел: (097) 179-80-73;

Ленковецька ДВМ — тел: (096) 657-27-78;

Грицівська ДВМ — тел: (098) 865-62-36;

Городнявська ДВМ — тел: (097) 406-78-83.

Джерело: «День за днем»

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*