Кікбоксер з Хмельниччини здобув перемогу на чемпіонаті України

В рам­ках все­ук­ра­їнсь­кої се­рії від­кри­тих куб­ків з кік­боксин­гу від­бувся чем­пі­онат Ук­ра­їни з кік­боксин­гу, у яко­му взяв участь мо­ло­дий спорт­смен ро­дом з Ше­пе­тів­ки Дмит­ро Гри­цен­ко. Ска­за­ти взяв участь — за­ма­ло, ад­же Дмит­ро по­ка­зав гід­ний ре­зуль­тат і здо­був у прес­тижно­му все­ук­ра­їнсь­ко­му тур­ні­рі пер­шість. Чем­пі­онат про­хо­див у Ки­єві.

— Участь та пе­ре­мо­га в чем­пі­она­ті Ук­ра­їни з кік­боксин­гу — це ско­ріш від­по­ві­даль­но, а ніж склад­но. Ад­же за ре­зуль­та­та­ми по­єдин­ків об­ра­ли най­кра­щих кік­боксе­рів, для то­го, аби во­ни в по­даль­шо­му пред­став­ля­ли кра­їну на між­на­род­них тур­ні­рах, — роз­по­вів у те­ле­фон­ній роз­мо­ві для «День за днем» Дмит­ро Гри­цен­ко.

У чем­пі­она­ті Ук­ра­їни Дмит­ро зма­гав­ся в ка­те­го­рії чо­ло­ві­ки 76,5 кг. Його су­пер­ни­ка­ми на рин­гу бу­ли дос­той­ні спорт­сме­ни, але пе­ре­мо­гу ви­бо­ров не менш гід­ний кік­боксер — наш зем­ляк Дмит­ро.

На­га­да­ємо, що Дмит­ро Гри­цен­ко має юри­дич­ну ос­ві­ту, про­те, сво­го ча­су об­рав бо­роть­бу. У мо­ло­ди­ка за пле­чи­ма вже чи­ма­ло здо­бут­ків на рин­гу, за що й має зван­ня май­стра спор­ту між­на­род­но­го кла­су з хор­тингу, май­стер спор­ту з ММА та бойово­го сам­бо. Зок­ре­ма, вто­рік уліт­ку він ви­бо­ров чем­пі­онсь­кий по­яс бій­цівсь­ко­го клу­бу «MAXIMUS» у ка­те­го­рії 77 кі­лог­рам.

— На жаль, в Ук­ра­їні як по­чи­на­ючих спорт­сме­нів, так і про­фе­сій­них, не ду­же охо­че під­три­му­ють фі­нан­со­во. Тоб­то на шля­ху сво­го ста­нов­лення усього до­во­дить­ся до­ся­га­ти са­мо­туж­ки, в то­му чис­лі, й шу­ка­ти за­со­би та ме­це­на­тів. І так три­ває до­по­ки спорт­смен не діс­та­неть­ся пев­но­го рів­ня. Не рід­ко са­ме че­рез та­кий ас­пект мо­лодь опус­кає ру­ки та по­ли­шає спорт. То­му я, ко­рис­ту­ючись на­го­дою, звер­та­юся до під­літків — ні­ко­ли не зда­ва­ти­ся, шу­ка­ти мо­ти­ва­ції, ста­ви­ти пе­ред со­бою ці­лі і, обов’яз­ко­во, їх до­ся­га­ти. А для лю­дей, що ма­ють мож­ли­вість фі­нан­со­во спри­яти роз­витку спор­ту, зи­чу бу­ти щед­ри­ми та ве­ли­ко­душ­ни­ми. Ад­же спор­тивна мо­лодь — це цвіт на­шої на­ції, — до­дав Дмит­ро.

По­пе­ре­ду у на­шо­го чем­пі­она но­вий спор­тивний рік. Спо­ді­ва­ємо­ся, що він ста­не не менш ус­пішним для Дмит­ра Гри­цен­ка. Ад­же нев­довзі у його жит­ті стар­тує но­вий етап — спор­тивні збо­ри у Та­їлан­ді. Вже ці­єї вес­ни кік­боксер го­ту­єть­ся до учас­ті в чем­пі­она­ті Єв­ро­пи.

Джерело: «День за днем»

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*