Чи­сель­ність на­яв­но­го на­се­лен­ня у Хмель­ницькій об­ласті (за оцін­кою) на 1 лис­то­па­да ста­но­ви­ла 1 256 356 осіб.

Унас­лі­док де­мог­ра­фіч­них про­це­сів, які від­бу­ли­ся впро­довж січ­ня–жов­тня чи­сель­ність на­се­лен­ня ско­ро­ти­лась на 8349 осіб. Ос­новним фак­то­ром змен­шення чи­сель­нос­ті на­се­лен­ня бу­ло його при­род­не ско­ро­чен­ня — 7889 осіб, міг­ра­цій­не ско­ро­чен­ня ста­но­ви­ло 460 осіб.

Про­тя­гом січ­ня–жов­тня на Хмель­нич­чи­ні на­ро­ди­лось 8376 не­мов­лят, за­ре­єс­тро­ва­но 16265 по­мер­лих. Се­ред при­чин смер­ті на­се­лен­ня об­ласті пер­ше міс­це по­сі­да­ли хво­ро­би сис­те­ми кро­во­обі­гу (61,4 %), дру­ге — но­во­ут­во­рен­ня (12,4 %), тре­тє — зов­нішні при­чи­ни смер­ті (4,5 %).

Лариса Пастухова, заступник начальника Головного управління статистики у Хмельницькій області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *