На Шепетівщині за вихідні оштрафували вісім чоловік за недотримання правил карантину

На Шепетівщині за вихідні оштрафували вісім чоловік за недотримання правил карантину
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

По­ліс­ме­ни Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції про­тя­гом ви­хід­них, 21–22 лис­то­па­да, скла­ли 8 про­то­ко­лів за по­ру­шен­ня пра­вил ка­ран­ти­ну.

Від­так, най­пер­ше, на що звер­та­ли ува­гу, — ви­ко­нан­ня Пос­та­но­ви від 11 лис­то­па­да 2020 ро­ку № 1100 про «ка­ран­тин ви­хід­но­го дня». Згід­но з пос­та­но­вою під­при­єм­цям за­бо­ро­не­но бу­ло здій­сню­ва­ти ді­яль­ність у сфе­рі гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, тор­гі­вель­но­го та по­бу­то­во­го об­слу­го­ву­ван­ня, а та­кож бу­ло за­бо­ро­не­но ді­яль­ність спор­тза­лів і рин­ків, які ре­алі­зо­ву­ють про­мис­ло­ву гру­пу то­ва­рів, повідомляє ДеньЗаДнем.

— Пра­во­охо­рон­ці скла­ли один про­то­кол на під­при­єм­ця, який пра­цю­вав у ви­хід­ний, — заз­на­чи­ли у Ше­пе­тівсь­ко­му ВП.

Від­по­ві­да­ти за свої дії та по­яс­ню­ва­ти, чо­му пра­цю­вав у пе­рі­од за­бо­рон і не ви­ко­ну­вав ви­мог Уря­ду, біз­несме­ну до­ве­деть­ся у су­ді.

Ще 7 про­то­ко­лів за стат­тею 44-3 час­ти­ною 2 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня — «По­ру­шен­ня пра­вил що­до ка­ран­ти­ну лю­дей» — скла­ли рей­до­ві гру­пи на меш­канців, які зна­хо­ди­ли­ся без за­со­бів ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хис­ту в при­мі­щен­нях. Усіх їх ош­тра­фу­ва­ли на су­му 170 гри­вень.

За­га­лом, час­ти­на 2 пе­ред­ба­чає нак­ла­ден­ня штра­фу від 10 до 15 не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян (від 170 до 255 гри­вень. — Авт.) за пе­ре­бу­ван­ня у гро­мадсь­ких бу­дин­ках, спо­ру­дах, гро­мадсь­ко­му тран­спор­ті під час дії ка­ран­ти­ну без на­дяг­ну­тих за­со­бів ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хис­ту, зок­ре­ма, рес­пі­ра­то­рів або за­хис­них ма­сок, що зак­ри­ва­ють ніс та рот.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *