На Шепетівщині жорстоко вбили подружжя

На Шепетівщині жорстоко вбили подружжя
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Над­зви­чай­на по­дія ста­ла­ся у се­лі Се­ре­дин­ці, що в Ше­пе­тівсь­ко­му районі. Сьогод­ні, 28 лип­ня, у влас­но­му бу­дин­ку ви­яви­ли па­ру з оз­на­ка­ми на­силь­ницької смер­ті.

На мо­то­рош­ну зна­хід­ку нат­ра­пив су­сід уби­тих, який пі­шов про­ві­да­ти од­но­сель­ців, ос­кіль­ки вже дру­гий день не ба­чив їх на под­вір’ї. Від­так, про по­ба­че­не від­ра­зу ж по­ві­до­мив у по­лі­цію, повідомляє “ДеньЗаДнем”.

Як ста­ло ві­до­мо з влас­них дже­рел, за­гиб­лі — 59-річ­на жін­ка та 64-річ­ний чо­ло­вік. Во­ни про­жи­ва­ли в ци­віль­но­му шлю­бі. На­пе­ре­дод­ні спів­мешкан­ці від­по­чи­ва­ли в ко­лі з од­ним із рід­них, де роз­пи­ва­ли спир­тні на­пої.

Ймо­вір­но, під час зас­тілля ви­ник кон­флікт, який і за­кін­чився вбивс­твом.

Шля­хом про­ве­ден­ня опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вих дій пра­во­охо­рон­цям вда­ло­ся зат­ри­ма­ти 52-річ­но­го пі­доз­рю­ва­но­го у вбивс­тві. Йому бу­де ого­ло­ше­но пі­доз­ру за стат­тею 115 час­ти­ною 2 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Умис­не вбивс­тво двох або біль­ше осіб. Сан­кція да­ної стат­ті пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк від де­ся­ти до п’ят­надця­ти ро­ків або до­віч­не поз­бавлен­ня во­лі.

А по­ки що слід­чі дії три­ва­ють. По­ліс­ме­ни вста­нов­лю­ють усіх при­чет­них та шу­ка­ють зна­ряд­дя вбивс­тва.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *