На Хмельниччині «швидка» збила пішохода

На Хмельниччині «швидка» збила пішохода
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

23 лю­то­го близь­ко 22:00 в міс­ті Ду­на­їв­ці на ву­ли­ці Мо­ги­лівсь­кій 64-річ­ний міс­це­вий жи­тель, їду­чи на ав­то­мо­бі­лі «швид­кої» — «У­АЗ», ско­їв на­їзд на 35-річ­но­го жи­те­ля Кам’янець­-По­діль­сько­го району, який, за по­пе­редньою ін­форма­ці­єю, ру­хав­ся по уз­біччю в по­пут­но­му нап­рямку. Про це по­ві­до­ми­ла по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті.

У ре­зуль­та­ті ДТП пі­шо­хід от­ри­мав ті­лес­ні уш­коджен­ня і у важ­ко­му ста­ні був гос­пі­та­лі­зо­ва­ний до ре­ані­ма­цій­но­го від­ді­лен­ня Ду­на­євець­кої цен­траль­ної район­ної лі­кар­ні.

По да­но­му фак­ту пра­во­охо­рон­ці від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 2 ст. 286 (По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­ба­ми, які ке­ру­ють тран­спортни­ми за­со­ба­ми) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни і на­ра­зі вста­нов­лю­ють усі об­ста­ви­ни по­дії.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *