На Хмель­нич­чи­ні у се­лі Вов­ко­вин­ці Де­раж­нянсь­ко­го району від­кри­лась пер­ша в об­ласті по­лі­цей­ська стан­ція, об­ладна­на міс­це­вою гро­ма­дою в рам­ках ре­алі­за­ції про­ек­ту «По­лі­цей­ський офі­цер гро­ма­ди». Про це прес-служ­ба по­лі­ції по­ві­до­ми­ла на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Зас­тупник на­чаль­ни­ка ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті Ва­лен­тин Бі­лянсь­кий, який взяв участь у це­ре­мо­нії від­крит­тя, заз­на­чив:

— На сьогод­ні в об­ласті пра­цює 6 по­лі­цей­ських стан­цій, але в рам­ках про­ек­ту «По­лі­цей­ський офі­цер гро­ма­ди» це — пер­ша та­ка стан­ція. Ще бу­де від­кри­то впро­довж най­ближ­чих 2–3 мі­ся­ців 29 по­лі­цей­ських стан­цій, на кож­ній з яких пла­ну­єть­ся роз­місти­ти від од­но­го до се­ми по­лі­цей­ських офі­це­рів гро­ма­ди. Ко­жен з них бу­де ма­ти ав­то­мо­біль із усім не­об­хідним об­ладнан­ням і та­бель­ну вог­не­паль­ну зброю.

Стан­ція бу­ла від­ре­мон­то­ва­на та об­ладна­на меб­ля­ми і тех­ні­кою за ра­ху­нок об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди. За сло­ва­ми її го­ло­ви Юрія За­го­руль­ко, гро­ма­да вкла­ла близь­ко 20 ти­сяч гри­вень у ство­рен­ня ком­фор­тних умов для ро­бо­ти по­лі­цей­ських. У при­мі­щен­ні об­лашту­ва­ли не ли­ше ро­бо­чі ка­бі­не­ти, а й ком­фор­тну кім­на­ту від­по­чин­ку.

Го­ло­ва Вов­ко­ви­нець­кої ОТГ вва­жає, що по­лі­цей­ський офі­цер гро­ма­ди змо­же при­нес­ти гро­ма­ді знач­но біль­ше ко­рис­ті, ніж зви­чай­ний діль­нич­ний, ос­кіль­ки він ці­ло­до­бо­во­го пе­ре­бу­ва­ти­ме на те­ри­то­рії гро­ма­ди. Діль­нич­но­му офі­це­ру до­во­ди­лось що­ран­ку і що­ве­чо­ра їз­ди­ти до від­ділку по­лі­ції, що за­би­ра­ло ба­га­то ча­су, який він міг би про­вес­ти, опі­ку­ючись проб­ле­ма­ми на­се­лен­ня на сво­їй діль­ни­ці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *