Олег Кулінський. Перше інтерв’ю на посаді голови Шепетівської районної ради

2 груд­ня де­пу­та­ти Ше­пе­тівсь­кої район­ної ра­ди об­ра­ли го­ло­ву. Ним став де­пу­тат від «ЄС» Олег Ку­лінсь­кий.

Від­так, із «День за днем» очіль­ник но­вос­тво­ре­но­го району по­ді­лив­ся, як роз­по­чи­нав свій тру­до­вий шлях та як йому пра­цю­єть­ся на по­са­ді.

Го­ло­ва район­ної ра­ди із По­лон­но­го:

— Свою тру­до­ву ді­яль­ність роз­по­чав у 2000-му ро­ці. На той час це бу­ли по­дат­ко­ві ор­га­ни. Прой­шов шлях від прос­то­го ін­спек­то­ра і за­вер­шив ви­ко­ну­ючим обов’яз­ки на­чаль­ни­ка по­дат­ко­вої ін­спек­ції міс­та По­лон­но­го.

Із 2015-го Олег Юрійович обій­мав по­са­ду зас­тупни­ка го­ло­ви По­лонсь­кої район­ної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції. А з сер­пня 2016-го ро­ку і до мо­мен­ту об­рання го­ло­вою Ше­пе­тівсь­кої рай­ра­ди був пер­шим зас­тупни­ком місь­ко­го го­ло­ви По­лонсь­кої ОТГ.

Від­так, ба­ло­ту­вав­ся у де­пу­та­ти до Ше­пе­тівсь­кої район­ної ра­ди зов­сім не­ви­пад­ко­во. Ад­же вже має дос­від у По­лонсь­кій рай­ра­ді. Був де­пу­та­том 7-го скли­кан­ня.

— Я пра­цю­вав в ор­га­нах міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня та дер­жавної вла­ди, то­му ба­чив, які проб­ле­ми ви­ни­ка­ють у жи­те­лів і вже маю дос­від у їх ви­рі­шен­ні, — заз­на­чив Олег Ку­лінсь­кий.

Від­так, йшов у ра­ду вже з пев­ни­ми нап­ра­цю­ван­ня­ми та прог­ра­мою роз­витку.

Поп­ри те, що до скла­ду ра­ди увій­шли 42 пред­став­ни­ки вось­ми по­лі­тич­них сил, та й те­ри­то­рі­аль­но но­вос­тво­ре­ний район у ра­зи має біль­шу пло­щу, ніж По­лон­щи­на, Оле­га Юрійови­ча труд­но­щі зов­сім не ля­ка­ють. За­пев­няє, що йому вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти спів­пра­цю із де­пу­та­та­ми. Свід­ченням цьому ста­ла ос­тання се­сія рай­ра­ди, ко­ли оби­ра­ли зас­тупни­ків та виз­на­чи­ли­ся із го­ло­ва­ми ко­мі­сій.

Хо­ча лю­ди ще дов­го зви­ка­ти­муть, що те­пер не­ма та­ких районів як: По­лонсь­кий, Бі­ло­гірсь­кий, Ізяс­лавсь­кий чи Сла­вутсь­кий, — а є ли­ше Ше­пе­тівсь­кий, та­ке рі­шен­ня Олег Ку­лінсь­кий вва­жає вір­ним. Від­так, зіз­на­єть­ся, що на­реш­ті звик до но­во­го ста­ту­су району, де меш­кає. Та­кож під­три­мує і весь про­цес де­цен­тра­лі­за­ції:

— Я ду­маю, що ук­рупнен­ня районів та пе­ре­да­ча пов­но­ва­жень в ОТГ, це — пра­виль­но. Ад­же на міс­цях ке­рів­ни­ки ОТГ та де­пу­татсь­кі кор­пу­си кра­ще ро­зу­мі­ють пот­ре­би та проб­ле­ми гро­мад, у яких меш­ка­ють. Від­по­від­но, швид­ше знай­дуть шля­хи їх ви­рі­шен­ня.

І як­що з фун­кці­ями та пра­ва­ми ОТГ зро­зу­мі­ло, то у пи­тан­ні пов­но­ва­жень рай­ра­ди у по­даль­шо­му — по­ки ціл­ко­ви­та не­виз­на­че­ність. На­ра­зі дер­жа­ва ок­ресли­ла пла­ни ли­ше до се­ре­ди­ни нас­тупно­го ро­ку.

— Пер­шо­чер­го­во, що має зро­би­ти район­на ра­да від­по­від­но до норм ді­ючо­го за­ко­но­давс­тва, — виз­на­чи­ти­ся з усім май­ном, яке зна­хо­дить­ся на те­ри­то­рії но­во­ут­во­ре­но­го району. І вже до 1 лип­ня 2021 ро­ку пе­ре­да­ти його ОТГ, на те­ри­то­рії яко­го во­но зна­хо­дить­ся. Ро­бо­та ду­же неп­роста, бо це і зак­ла­ди ос­ві­ти та охо­ро­ни здо­ров’я, те­ри­то­рі­аль­ні та со­ці­аль­ні цен­три то­що. А всі во­ни пот­ре­бу­ють ін­вента­ри­за­ції, опи­су май­на та пе­ре­ре­єс­тра­ції. То­му в цих пи­тан­нях ду­же важ­ли­во пра­цю­ва­ти зла­год­же­но та швид­ко.

А по­ки що де­пу­та­ти та очіль­ник район­ної ра­ди зай­ма­ти­муть­ся бу­ден­ни­ми пи­тан­ня­ми. Се­ред най­важ­ли­ві­ших, які вже встиг­ли ок­ресли­ти, — під­трим­ка ме­дич­ної га­лу­зі. Ад­же пан­де­мія ко­ро­на­ві­ру­су вка­за­ла на всі про­га­ли­ни у ме­дич­ній сфе­рі не ли­ше у Ше­пе­тівсь­ко­му району, а й ці­лої кра­їни.

— На жаль, ми ще не ба­чи­мо, яким же бу­де бюд­жет нас­тупно­го ро­ку, але най­ближ­чим ча­сом мо­же­мо спря­му­ва­ти віль­ні за­лиш­ки по­точ­но­го бюд­жетно­го ро­ку на під­трим­ку охо­ро­ни здо­ров’я, — ка­же очіль­ник району.

Що­до спів­пра­ці із Ше­пе­тівсь­кою район­ною дер­жавною ад­мі­ніс­тра­ці­єю і Ше­пе­тівсь­кою місь­кою ОТГ, то тут, за­пев­няє Олег Ку­лінсь­кий, ціл­ко­ви­те ро­зу­мін­ня.

— Нам не­ма чо­го ді­ли­ти. Єди­на ме­та, якою ми ма­ємо ке­ру­ва­ти­ся — це ство­ри­ти ком­фор­тні­ші умо­ви для меш­канців Ше­пе­тівсь­ко­го району.

Любов Гончарук Фото Дмитра Шпака

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*