Під час брифінгу в Хмельницькій ОДА розповіли про стан здоров’я захворілих на COVID-19

Під час брифінгу в Хмельницькій ОДА розповіли про стан здоров’я захворілих на COVID-19
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Сьогод­ні, 8 квіт­ня, під час що­ден­но­го бри­фін­гу зас­тупни­ця го­ло­ви Хмель­ницької ОДА Ок­са­на Сит­ниць­ка по­ін­форму­ва­ла кра­ян що­до си­ту­ації в об­ласті з про­ти­ді­єю по­ши­рен­ню COVID-19, повідомляє ДеньЗаДнем.

Зок­ре­ма па­ні Сит­ниць­ка на­да­ла ін­форма­цію сто­сов­но кіль­кос­ті про­ве­де­них за ос­танні 7 днів ПЛР дос­ліджень — 182. За увесь пе­рі­од ка­ран­ти­ну в об­ласті 135 ме­ди­кам зро­би­ли ПЛР-тес­ти.

Та­кож Ок­са­на Сит­ниць­ка по­ві­до­ми­ла і про пе­ре­біг зах­во­рю­ва­нос­ті в па­ці­єн­тів з під­твердже­ною ко­ро­на­ві­рус­ною хво­ро­бою. З її слів, стан двох зах­во­рі­лих ше­пе­тів­чан сьогод­ні по­гір­шився. Мо­ва йде про 47-річ­но­го чо­ло­ві­ка, що уш­пи­та­ле­ний в Ше­пе­тівсь­кій ЦРЛ, та 75-річ­но­го ді­ду­ся, який гос­пі­та­лі­зо­ва­ний до Хмель­ницької ін­фекцій­ної лі­кар­ні. Пер­ший зах­во­рі­лий на COVID-19 ше­пе­тів­ча­нин під­клю­че­ний до апа­ра­ту штуч­ної вен­ти­ля­ції ле­гень, він не мо­же бу­ти трас­порто­ва­ний до Хмель­ницької ін­фекцій­ної лі­кар­ні.

Усього в об­ласті під­твердже­но 15 ви­пад­ків COVID-19: Хмель­ницький — 7 осіб, Ше­пе­тів­ка — 6 осіб, Во­ло­чись­кий район — 1 осо­ба, Хмель­ницький район — 1 осо­ба. Од­на па­ці­єн­тка оду­жа­ла, її нев­довзі ви­пи­шуть з Хмель­ницької ін­фекцій­ної лі­кар­ні.

Ок­рім то­го зас­тупни­ця го­ло­ви Хмель­ницької ОДА за­ува­жи­ла, що на Хмель­нич­чи­ні вже ство­ре­но 51 мо­біль­ну бри­га­ду ме­ди­ків зад­ля від­бо­ру бі­ома­те­рі­алів у осіб, в яких ви­ник­не пі­доз­ра COVID-19.

Що­до над­ходжень лі­ків, то об­ласть ста­ном на 8 квіт­ня так і не от­ри­ма­ла пре­па­рат «Плак­ве­ніл». На­ра­зі ці лі­ки є ек­спе­ри­мен­таль­ни­ми для лі­ку­ван­ня ко­ро­на­ві­рус­ної хво­ро­би. Але орі­єн­товно 9 квіт­ня Хмель­нич­чи­на мо­же та­ки от­ри­ма­ти заз­на­че­ний пре­па­рат.

Ок­са­на Сит­ниць­ка по­ві­до­ми­ла, що на­ра­зі в об­ласті за­фік­со­ва­но 80 осіб з ді­аг­но­зом пнев­мо­нія. Від­по­від­но до ос­танніх ре­ко­мен­да­цій Мі­ніс­терс­тва охо­ро­ни здо­ров’я та­ким хво­рим мо­жуть та­кож про­во­ди­ти тес­ти та дос­ліджен­ня що­до ви­яв­лення COVID-19.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *