Поліція розповіла подробиці загибелі 32-річної шепетівчанки

Поліція розповіла подробиці загибелі 32-річної шепетівчанки
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Пра­во­охо­рон­ці Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті роз­по­ві­ли под­ро­би­ці про смерть жін­ки бі­ля бу­дин­ку в Ше­пе­тів­ці, повідомляє ДеньЗаДнем.

Нагадаємо, що подія сталась минулої ночі перед власним під’їздом.

По­ві­дом­лення про те, що ви­яв­ле­но мо­ло­ду жін­ку без оз­нак жит­тя, на­дій­шло до Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лен­ня по­лі­ції о 1 год. 30 хв.

На міс­це по­дії від­ра­зу ви­їха­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па, бу­ло про­ве­де­но ог­ляд міс­ця по­дії, вне­се­но ві­до­мос­ті до Єди­но­го ре­єс­тру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань та приз­на­че­но су­до­во-ме­дич­ну ек­спер­ти­зу.

У Ше­пе­тів­ці по­лі­ція вста­нов­лює від­по­ві­даль­них за бла­го­ус­трій бу­дин­ку, де за­ги­ну­ла 32-річ­на жін­ка

— За ре­зуль­та­та­ми роз­ти­ну вста­нов­ле­но, що смерть жін­ки нас­ту­пи­ла від уда­ру па­да­ючо­го пред­ме­ту (ймо­вір­но, від па­дін­ня улам­ку з на­ві­су під’їз­ду бу­дин­ку), оз­нак на­силь­ницької смер­ті не ви­яв­ле­но. На­ра­зі вста­нов­лю­ють­ся усі об­ста­ви­ни з ме­тою прий­нят­тя рі­шен­ня згід­но з чин­ним за­ко­но­давс­твом. На да­ний мо­мент та­кож вста­нов­лю­ють­ся свід­ки та оче­вид­ці по­дії, по­лі­ці­єю про­во­дить­ся пе­ре­вір­ка що­до від­по­ві­даль­них осіб за екс­плу­ата­цію бу­дин­ку, бі­ля яко­го від­бу­лась да­на тра­ге­дія. Слідс­тво три­ває, — про­ко­мен­ту­ва­ла для «День за днем» Ін­на Ча­ховсь­ка, ін­спек­тор сек­то­ру мо­ні­то­рин­гу, майор по­лі­ції.

Читайте також: Пожежа на Дивокраї. Подробиці від рятувальників. Фото. Відео

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *