По­же­жі у Гре­ції не вщу­ха­ють з по­чат­ку ми­ну­ло­го тиж­ня. Внас­лі­док три­ва­лої спе­ки, силь­них по­ри­вів віт­ру та від­сутнос­ті до­щів з кож­ним днем во­гонь охоп­лює все біль­шу те­ри­то­рію, ста­нов­ля­чи заг­ро­зу для лю­дей.

Вно­чі 6 сер­пня ря­ту­валь­ни­ки Хмель­нич­чи­ни ви­ру­ши­ли до Гре­ції для на­дан­ня до­по­мо­ги у га­сін­ні мас­штаб­них лі­со­вих по­жеж. Зок­ре­ма 10 ря­ту­валь­ни­ків на чо­лі із на­чаль­ни­ком Уп­равлін­ня ре­агу­ван­ня на над­зви­чай­ні си­ту­ації ГУ ДСНС в об­ласті Сер­гі­єм По­лі­щу­ком у скла­ді зве­де­но­го за­го­ну, який на­лі­чує 100 най­дос­відче­ні­ших бор­ців із вог­нем, пліч-о-пліч з грець­ки­ми ко­ле­га­ми при­бор­ку­ють по­же­жі, що ви­ру­ють на те­ри­то­рії кра­їни.

Протягом 9 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території Північної Евії Грецької Республіки, поблизу населеного пункту Гувес, проводилося гасіння кромки пожежі, загальною довжиною близько 8 тис метрів, – повідомляє пресцентр ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

Участь в по­ря­тун­ку від по­жеж цього ре­гі­ону Гре­ції бе­ре хмельничанин Ва­ле­рій За­го­рій­чук, во­дій 2-ї Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни з міс­та Хмель­ницько­го, один із на­ших вог­не­бор­ців, які за­раз до­по­ма­га­ють га­си­ти лі­со­ві по­же­жі, – пише День за Днем.

Читайте також: Як святкуватимуть День молоді у Хмельницькому 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *