Серед загиблих в аварії автобуса в Польщі – 52-річний житель Шепетівки

Ук­ра­їнсь­кий ав­то­бус, який ви­ко­ну­вав рейс Поз­нань­–Хер­сон, пот­ра­пив у жах­ли­ву ава­рію поб­ли­зу міс­та Ка­ши­це вно­чі 6 бе­рез­ня.

Ця но­ви­на ско­лих­ну­ла Ук­ра­їну та Поль­щу. Ад­же, за да­ни­ми по­лі­ції, в ав­то­бу­сі пе­ре­бу­ва­ло 57 ук­ра­їн­ців, у то­му чис­лі, двоє во­ді­їв, повідомляє ДеньЗаДнем.

«За на­яв­ною ін­форма­ці­єю, внас­лі­док ава­рії за­ги­ну­ли 5 гро­ма­дян Ук­ра­їни, 35 осіб заз­на­ли травм і бу­ли гос­пі­та­лі­зо­ва­ні до ме­дич­них зак­ла­дів міст Пе­ре­мишль, Ярос­лав, Же­шув, Лю­ба­чів та Руд­на Ма­ла… За по­пе­редньою вер­сі­єю по­лі­ції, во­дій не впо­рав­ся з ке­ру­ван­ням, у ре­зуль­та­ті чо­го тран­спортний за­сіб зле­тів у кю­вет та пе­ре­ки­нув­ся», — йдеть­ся на сай­ті МЗС Ук­ра­їни.

В ава­рії у Поль­щі за­ги­нув 52-річ­ний ше­пе­тів­ча­нин

На­ра­зі поль­ська про­ку­ра­ту­ра ви­су­ну­ла об­ви­ну­ва­чен­ня во­дію ав­то­бу­са у не­нав­мисно­му ско­єн­ні ава­рії на на­зем­но­му тран­спор­ті — йому заг­ро­жує до вось­ми ро­ків ув’яз­нення.

Як ста­ло ві­до­мо ви­дан­ню «День за днем», се­ред за­гиб­лих — 52-річ­ний ше­пе­тів­ча­нин Аль­берт Ку­дін.

— Чо­ло­вік рей­со­вим ав­то­бу­сом по­вер­тався до­до­му із за­ро­біт­ків. Його се­ред тих, хто за­ги­нув, сьогод­ні опіз­нав один із ро­ди­чів, який на­ра­зі про­жи­ває в Поль­щі, — роз­по­ві­ла для «День за днем» дру­жи­на за­гиб­ло­го Ла­ри­са Ку­ді­на.

Від­так, аби доп­ра­ви­ти ті­ло чо­ло­ві­ка до­до­му, дру­зі ро­ди­ни ого­ло­си­ли в ме­ре­жі Фей­сбук збір кош­тів.

«Ша­нов­ні ше­пе­тів­ча­ни в то­му ав­то­бу­сі, що віз на­ших ук­ра­їн­ців, за­ги­нув ше­пе­тів­ча­нин Ку­дін Алік. Ми про­си­мо до­по­мог­ти хто скіль­ки мо­же. Бу­де­мо ду­же вдяч­ні», — йдеть­ся у до­пи­сі Те­тя­ни Хо­ло­до­вої.

Пе­ре­ра­ху­ва­ти кош­ти мож­на на кар­тку При­ват­Банку дру­жи­ни за­гиб­ло­го:

  • 5168 7573 2404 1401 — Кудіна Лариса

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*