Ар­тур Фрід­ман, де­пу­тат об­ласної ра­ди 7 скли­кань, го­ло­ва пос­тій­ної ко­мі­сії з пи­тань бу­дів­ниц­тва, жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва, ін­вести­цій­ної по­лі­ти­ки, при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня та еко­ло­гії під час пле­нар­но­го за­сі­дан­ня Хмель­ницької об­лра­ди, 20 груд­ня, от­ри­мав від­зна­ку об­лра­ди — «По­чес­ний гро­ма­дя­нин Хмель­нич­чи­ни».

Від­по­від­не рі­шен­ня ра­ди де­пу­та­ти схва­ли­ли на двад­цять сьомій се­сії у ве­рес­ні цього ро­ку. Ці­єї від­зна­ки Ар­тур Фрід­ман удос­то­їв­ся за ба­га­то­річ­ну плід­ну пра­цю, ви­со­кий про­фе­сі­она­лізм, ви­дат­ні зас­лу­ги пе­ред Хмель­нич­чи­ною у бу­ді­вель­ній га­лу­зі, ва­го­мий осо­бис­тий вклад у спра­ву ста­нов­лення та роз­бу­до­ви міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, ак­тивну де­пу­татсь­ку ді­яль­ність, спря­мо­ва­ні на ви­рі­шен­ня пи­тань со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го та куль­тур­но­го роз­витку Хмель­нич­чи­ни і зрос­тання доб­ро­бу­ту її жи­те­лів, а та­кож з на­го­ди 28-ї річ­ни­ці Не­за­леж­ності Ук­ра­їни.

Джерело: «День за днем»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *