Славутчанка народила вже 16-ту дитину!

У ба­га­то­діт­ній сім’ї Ти­щу­ків, що жи­ве у Сла­ву­ті, не­що­дав­но ста­ло­ся по­пов­нення — ма­ма на­ро­ди­ла 16-ту ди­ти­ну.

То ж на­ра­зі у под­ружжя Жан­ни та В’ячес­ла­ва се­ме­ро дів­чат і дев’яте­ро хлоп­ців. Но­во­на­род­же­на дів­чинка по­ба­чи­ла світ 4 груд­ня, її ва­га — 3 кг 600 г. Жан­на Ти­щук є ма­тір’ю-ге­ро­їнею, повідомляє ДеньЗаДнем.

Ра­ні­ше у ве­рес­ні ба­га­то­діт­на ма­ти зі Сла­ву­ти на­ро­ди­ла 16-ту ди­ти­ну. Жін­ка та­кож має зван­ня ма­те­рі-ге­ро­їні, а в її сім’ї так са­мо се­ме­ро дів­чат і дев’яте­ро хлоп­ців. Та­кий збіг — ве­ли­ка рід­кість, то­му ми ви­рі­ши­ли пе­ре­ві­ри­ти ін­форма­цію.

— Це дві різ­ні жін­ки, — заз­на­чи­ли для «День за днем» в ін­форма­цій­но­му від­ді­лі ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди.

Отож Жан­на Ти­щук — ма­ти-ге­ро­їня, яка не пер­шою вста­нов­лює ре­корд з на­род­жу­ва­нос­ті у сво­їй гро­ма­ді.

Від іме­ні сла­вут­чан місь­кий го­ло­ва Ва­силь Си­дор при­ві­тав у фей­сбу­ці сім’ю Ти­щу­ків із та­кою ра­діс­ною по­ді­єю:

«Сімʼя — це най­більше щас­тя, яке лю­ди­на мо­же ство­ри­ти са­ма, а як­що сімʼя ве­ли­ка, то й щас­тя — біль­ше. Це гор­дість, над­бання і го­лов­на цін­ність у жит­ті! Не­хай ро­ди­на зав­жди бу­де міц­ною ске­лею, за­хис­том від не­га­раз­дів і роз­ра­дою в бі­ді. Лю­бо­ві, кра­си, світ­ло­го май­бутнього, дос­татку і спіль­но­го роз­витку! Бе­ре­жіть од­не од­но­го і будь­те щас­ли­ві!»

Random Posts

One thought on “Славутчанка народила вже 16-ту дитину!

  1. Интересно, а сама Жанна Тищук пользуется фейсбуком? Походу мер города это сделал для “галочки” и для всех других, а не для этой семьи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*