Суд ухвалив вирок чоловіку, що вкрав кришку люка у Шепетівці

Суд ухвалив вирок чоловіку, що вкрав кришку люка у Шепетівці
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Ше­пе­тівсь­ким місь­крайон­ним су­дом Хмель­ницької об­ласті ух­ва­ле­но ви­рок, яким міс­це­во­го жи­те­ля виз­на­но ви­ну­ва­тим у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го час­ти­ною пер­шою стат­ті 185 (та­єм­не вик­ра­ден­ня чу­жо­го май­на (кра­діж­ка)) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни та приз­на­че­но по­ка­ран­ня у ви­ді штра­фу в роз­мі­рі п’ят­де­сят не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, що ста­но­вить 850 гри­вень, повідомляє ДеньЗаДнем.

При­суд­же­но стяг­ну­ти з об­ви­ну­ва­че­но­го на ко­ристь дер­жа­ви вит­ра­ти на за­лу­чен­ня ек­спер­та в роз­мі­рі 628,04 грн.

«15 лю­то­го 2020 ро­ку, в ніч­ний час, об­ви­ну­ва­че­ний, пе­ре­бу­ва­ючи в міс­ті Ше­пе­тів­ці у ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’янін­ня та­єм­но під­няв на тро­ту­арі криш­ку лю­ка те­ле­фон­ної ка­на­лі­за­ції та за­хо­вав у ку­щах. В цей са­мий день про­дав вка­за­не сво­єму знайомо­му за 50 грн», — йдеть­ся у ви­ро­ку.

Сво­їми ді­ями об­ви­ну­ва­че­ний зав­дав по­тер­пі­ло­му май­но­вої шко­ди на су­му 650 грн.

До­пи­та­ний в су­до­во­му за­сі­дан­ні об­ви­ну­ва­че­ний ви­ну у вчи­нен­ні зло­чи­ну виз­нав пов­ністю, ви­ба­чив­ся пе­ред по­тер­пі­лим.

Ви­рок за­кон­ної си­ли не наб­рав і мо­же бу­ти ос­карже­ний до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *