У Нетішині скорочують штат медсанчастини. Влада мовчить

Нетішинці б’ють на сполох через скорочення штату медсанчастини.

25 листопада депутатка Хмельницької обласної ради На­та­лія Ко­валь за­ре­єс­тру­ва­ла пе­ти­цію на за­хист КНП НМР «Спе­ці­алі­зо­вана ме­ди­ко-са­ні­тар­на час­ти­на міс­та Не­ті­ши­н» та її ме­дич­них пра­ців­ни­ків.

Суть петиції по­ля­гає в то­му, що від­по­від­но до на­ка­зу го­лов­но­го лі­ка­ря СМСЧ Ва­си­ля Пос­ловсь­ко­го від 15 лис­то­па­да 2019 ро­ку, за но­вим штат­ним роз­пи­сом, по­год­же­ним з місь­ким го­ло­вою Олек­сан­дром Суп­ру­ню­ком, у зак­ла­ді охо­ро­ни здо­ров’я про­хо­дить сут­тє­ве ско­ро­чен­ня по­сад. Усього ско­ро­чу­єть­ся 47,5 по­са­ди, як лі­ка­рів, так і се­реднього ме­дич­но­го пер­со­на­лу.

«Ми, як меш­канці міс­та, обу­ре­ні по­діб­ним рі­шен­ням та ви­ма­га­ємо втру­чан­ня в цю си­ту­ацію з бо­ку де­пу­та­тів місь­кої ра­ди. За ста­ту­том СМСЧ Не­ті­ши­на, влас­ни­ком лі­кар­ні є те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да міс­та в осо­бі де­пу­та­тів місь­кої ра­ди. То­му са­ме де­пу­та­ти на­ра­зі зо­бов’яза­ні взя­ти на се­бе від­по­ві­даль­ність та при­пи­ни­ти сва­віл­ля ке­рів­ниц­тва зак­ла­ду», — заз­на­чає в пе­ти­ції її ав­торка.

Опуб­лі­ко­ва­на пе­ти­ція набрала не­об­хідну кіль­кість голосів. Проте, нетішинські депутати на петицію, підписану нетішинською громадою, не відреагували . Пропозицію депутата Сергія Волкова, щодо створення тимчасової комісії та вивчення питання – не підтримали.

Мед­санчас­ти­на є єди­ним зак­ла­дом та­ко­го рів­ня та мас­шта­бу в Нетішині. Місцеві мешканці ви­ма­га­ють у де­пу­та­тів місь­кої ра­ди тер­мі­но­во втру­ти­тись у си­ту­ацію, яка скла­ла­ся нав­ко­ло ско­ро­чен­ня ме­дич­них пра­ців­ни­ків.

За матеріалами ГО “Нетішинська Самооборона”

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*