У Німеччині в ДТП загинув далекобійник з Шепетівки

Ми­ну­лого тиж­ня, 27 лис­то­па­да в жах­ли­вій ДТП за­ги­ну­ло двоє да­ле­ко­бій­ни­ків, один із яких — жи­тель міс­та Ше­пе­тів­ки.

Ста­ла­сь тра­ге­дія на ав­то­ба­ні, що у нап­рямку Бер­лі­на.

Ось що по­ві­до­ми­ло дже­ре­ло Einsatzfahrten Leipzig про ава­рію за учас­ті ук­ра­їн­ців: то­го дня ста­ла­ся до­рожньо-тран­спортна при­го­да за учас­тю чо­тирьох ван­та­жі­вок. На тра­сі в нап­рямку Бер­лі­на од­на ван­та­жів­ка роз­би­ла­ся в районі пе­рех­рестя, в ній пе­ре­бу­ва­ло двоє осіб, що за­ги­ну­ли на міс­ці, — Олек­сандр Стру­тинсь­кий та Олек­сандр Кор­шак. Ін­ша ван­та­жів­ка пе­ре­ки­ну­ла­ся. Ще дві бу­ли силь­но пош­кодже­ні.

Усі тран­спортні за­со­би заз­на­ли знач­них ме­ха­ніч­них уш­коджень, внас­лі­док ДТП втра­ти­ли ба­га­то ван­та­жу. Піс­ля ава­рії шо­се пе­рек­ри­ли на кіль­ка го­дин. На міс­ці пра­цю­ва­ли бри­га­ди по­жеж­ни­ків, по­лі­ція та ава­рій­на служ­ба.

Про за­гиб­лих ук­ра­їн­ців ві­до­мо, що Олек­сандр Стру­тинсь­кий із Ше­пе­тів­ки, йому во­се­ни ви­пов­ни­ло­ся 36 ро­ків. Його на­пар­ник — 28-річ­ний Олек­сандр Кор­шак. У обох за­гиб­лих чо­ло­ві­ків бу­ли сім’ї та ді­ти.

Джерело: «День за днем»

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*