Сьогод­ні, 9 сер­пня, у міс­ті Ше­пе­тів­ці о 14:37 на кіль­ці, пря­мі­сінь­ко бі­ля район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції, ста­ла­ся до­рожньо-тран­спортна при­го­да.

День за днем інформує, що не роз­ми­ну­ли­ся ав­то­мо­біль Mitsubishi Galant, за кер­мом яко­го був 45-річ­ний чо­ло­вік, та мо­то­цикл Forte FT125, яким ке­ру­вав мо­ло­дик 23-х ро­ків.

На міс­це по­дії від­ра­зу при­бу­ли пра­во­охо­рон­ці Ше­пе­тівсь­ко­го РУП, які ого­ро­ди­ли міс­це ава­рії. Ок­рім то­го, примча­ла і ка­ре­та екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги. Ад­же внас­лі­док зіт­кнен­ня двох тран­спортних за­со­бів пос­траждав 23-річ­ний мо­то­цик­ліст.

Мо­ло­ди­ка гос­пі­та­лі­зо­ва­но до Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні. Як ста­ло ві­до­мо «День за днем», стан мо­то­цик­ліста се­редньої важ­кості.

“У чо­ло­ві­ка вже ді­аг­носто­ва­но чис­ленні за­бої м’яких тка­нин, а та­кож зак­ри­ту трав­му груд­ної клі­ти­ни. На­ра­зі йому про­во­дять усі не­об­хідні до­об­сте­жен­ня”, — роз­по­ві­ли для «День за днем» у ме­дич­но­му зак­ла­ді.

А по­ки що на міс­ці по­дії пра­цює слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па Ше­пе­тівсь­ко­го РУП, яка з’ясо­вує всі де­та­лі та об­ста­ви­ни ДТП.

Читайте також: Спортсмени з Хмельниччини завоювали медалі на Всеукраїнських змаганнях з маунтенбайку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *