2 сер­пня опів­дні у міс­ті Ше­пе­тів­ка пра­ців­ни­ки од­но­го з під­при­ємств «Ук­рза­ліз­ни­ці» знай­шли мо­ло­до­го чо­ло­ві­ка, ура­же­но­го стру­мом. Він пе­ре­бу­вав без сві­до­мос­ті.

Про це повідомило видання “День за днем”.

Вар­то заз­на­чи­ти, що но­мі­наль­на нап­ру­га в кон­так­тній ме­ре­жі скла­дає 27,5 ти­сяч Вольт.

Чоловіка ви­яви­ли за­ліз­нични­ки на діль­ни­ці, яка роз­та­шо­ва­на вздовж ву­ли­ці Рам­по­вої. Во­ни від­ра­зу вик­ли­ка­ли ка­ре­ту «швид­кої», яка тран­спор­ту­ва­ла по­тер­пі­ло­го до Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні.

— Чо­ло­ві­ка бри­га­да екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги дос­та­ви­ла в лі­кар­ню о 12:25. На­ра­зі по­тер­пі­лий пе­ре­бу­ває у тер­мі­наль­но­му ста­ні в ре­ані­ма­цій­но­му від­ді­лен­ні, — роз­по­ві­ли у ме­дич­но­му зак­ла­ді.

Тер­мі­наль­ний стан — кін­це­ві ста­дії жит­тя — пре­аго­нія, аго­нія і клі­ніч­на смерть; стан між жит­тям та смер­тю. Під час тер­мі­наль­них ста­нів від­бу­ва­єть­ся роз­пад фун­кцій сер­це­во-су­дин­ної сис­те­ми, ди­хан­ня, цен­траль­ної нер­во­вої сис­те­ми, ни­рок, пе­чін­ки, ен­докрин­ної сис­те­ми, ме­та­бо­ліз­му.

Ста­ном на ра­нок 3 сер­пня пра­во­охо­рон­ці Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції вста­но­ви­ли осо­бу чо­ло­ві­ка, яко­го на­пе­ре­дод­ні ви­яви­ли за­ліз­нични­ки не­по­да­лік ко­лії прий­мально-від­прав­но­го пар­ку у міс­ті Ше­пе­тів­ці.

«Ним ви­явив­ся 20-річ­ний жи­тель се­ла Кри­во­тин Єміль­чинсь­ко­го району Жи­то­мирсь­кої об­ласті. Мо­ло­дий чо­ло­вік ос­танній раз ви­хо­див на зв’язок з сес­трою вве­че­рі 1 сер­пня. У те­ле­фон­ній роз­мо­ві він по­ві­до­мив, що зна­хо­дить­ся на ва­го­ні з від­сі­вом, піс­ля чо­го зв’язок з ним обір­вався» — по­ві­до­ми­ли для «День за днем» у рай­уп­равлін­ні по­лі­ції.

Вод­но­час пра­во­охо­рон­ці заз­на­чи­ли, що вчо­ра, 2 сер­пня, пра­ців­ни­ки за­ліз­ни­ці та міс­це­ві жи­те­лі се­ла Но­ва Уши­ця Жи­то­мирсь­кої об­ласті ви­яви­ли ре­чі та до­ку­мен­ти хлоп­ця бі­ля за­ліз­ничної стан­ції.

На­ра­зі ме­ди­ки оці­ню­ють його стан як важ­кий.

Читайте також: У Хмельницькому зник чоловік

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *