У Шепетівці від COVID-19 помер 60-річний стоматолог

1 бе­рез­ня ко­ро­на­ві­рус­на хво­ро­ба заб­ра­ла жит­тя ще од­но­го лі­ка­ря Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні? повідомляє ДеньЗаДнем.

«Ад­мі­ніс­тра­ція та ко­лек­тив КНП «Ше­пе­тівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня» гли­бо­ко су­му­ють з при­во­ду пе­ред­часної смер­ті лі­ка­ря-сто­ма­то­ло­га-ор­то­пе­да ор­то­пе­дич­но­го ка­бі­не­ту кон­суль­та­тив­но-ді­аг­ностич­ної по­лік­лі­ні­ки — Єн­жі­євсь­ко­го Пав­ла Ан­то­но­ви­ча та вис­ловлю­ють щи­рі спів­чуття ро­ди­ні по­кій­но­го, близь­ким, дру­зям…», — на­пи­са­ла спів­чуття го­лов­ний лі­кар Ва­лен­ти­на Сав­чук на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Пав­ло Ан­то­но­вич пот­ра­пив у ін­фекцій­не від­ді­лен­ня 12 лю­то­го. За 10 днів його стан по­гір­шився.

— 22 лю­то­го ми його пе­ре­ве­ли у від­ді­лен­ня анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії, — заз­на­чив за­ві­ду­вач ВА­ІТ Ва­ле­рій Си­во­ко­нюк. — Вжи­ва­ли всі за­хо­ди, щоб вря­ту­ва­ти жит­тя, але у по­не­ді­лок хво­рий по­мер. Гли­бо­ко су­му­ємо та спів­чу­ва­ємо ро­ди­ні по­кій­но­го. Ду­же хо­чу на­го­ло­си­ти, що на да­ний мо­мент COVID-19 став аг­ре­сив­ні­ший та не­пе­ред­ба­чу­ва­ний. До то­го ж, вик­ли­кає біль­ше ус­клад­нень, ніж пе­ред­ба­ча­ли. Хо­чу звер­ну­ти ува­гу, що ко­ро­на­ві­рус по­мо­лод­шав: на­віть у Ше­пе­тів­ці в ді­тей ПЛР-тес­ти є по­зи­тив­ні, а нас­лідки за­би­ра­ють жит­тя у мо­ло­дих лю­дей. Бе­ре­жіть се­бе, дот­ри­муй­тесь мас­ко­во­го ре­жи­му.

Сьогод­ні у від­ді­лен­ні анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії пе­ре­бу­ває 5 хво­рих на ко­від.

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*