У се­лі Плес­на на Шепетівщині тривають ро­бо­ти з прок­ла­дан­ня но­во­го во­до­го­ну.

За спри­ян­ня де­пу­та­тів Хмель­ницької об­ласної ра­ди місь­ко­му го­ло­ві Ві­та­лію Бу­зи­лю вда­ло­ся ре­алі­зу­ва­ти цей проект для громади.

Ро­бо­ти здій­сню­ють­ся в рам­ках прог­ра­ми «Пит­на во­да», що фі­нан­су­єть­ся з об­ласно­го та міс­це­во­го бюд­же­тів. Про­тяж­ність но­воз­бу­до­ва­но­го во­до­го­ну сут­тє­ва — 4 км.

“При­єм­но зві­ту­ва­ти про за­вер­шаль­ний етап та­ко­го важ­ли­во­го для гро­ма­ди про­єк­ту. За­галь­на вар­тість яко­го у се­лі Плес­ні скла­дає близь­ко 1,4 міль­йона гри­вень, вклю­ча­ючи 10 % спів­фі­нан­су­ван­ня із міс­це­во­го бюд­же­ту. Хмель­ницька об­ласна дер­жавна ад­мі­ніс­тра­ція та Хмель­ницька об­ласна ра­да роз­гля­да­ють мож­ли­вість дов­гос­тро­ко­вих прог­рам «Пит­на во­да» на 2022–2026 ро­ки, тож ми від­працьову­ємо на пер­спек­ти­ву пи­тан­ня вклю­чен­ня до про­єк­ту не ли­ше сіль­ських, а й місь­ких те­ри­то­рій. Зок­ре­ма, у міс­ті Ше­пе­тів­ці, на­сам­пе­ред, не­об­хідно звер­ну­ти ува­гу на ву­ли­ці Мак­си­ма За­ліз­ня­ка, Ко­товсь­ко­го та у мік­ро­районі «Шан­хай». У ко­рот­кос­тро­ко­вій пер­спек­ти­ві роз­почне­мо ви­го­тов­лення про­єк­тно-кош­то­рис­ної до­ку­мен­та­ції для бу­дів­ниц­тва во­до­го­ну в се­лі Плі­щи­ні”, — заз­на­чає місь­кий го­ло­ва Ві­та­лій Бу­зиль.

На­ра­зі про­єкт на ета­пі за­вер­шення, на чер­зі — ін­ди­ві­ду­аль­не під’єд­нання гос­по­дарств до цен­траль­но­го во­до­го­ну. Ба­жан­ня здій­сни­ти «вріз­ку» вже вис­ло­ви­ли більш, ніж 180 но­вих до­мо­гос­по­дарств, в ці­ло­му, та­ку мож­ли­вість мо­жуть от­ри­ма­ти влас­ни­ки 400 бу­дин­ків.

Піс­ля за­вер­шення ро­біт гро­ма­да се­ла Плес­ни пе­ре­дасть во­доп­ро­від на ба­ланс КП «Ше­пе­тів­ка­во­до­ка­нал», що на­да­лі об­слу­го­ву­ва­ти­ме ме­ре­жу.

З ог­ля­ду на те, що прок­ла­дан­ня цен­траль­ної гіл­ки вже за­вер­ше­но, пле­сен­ці пе­ре­хо­дять до ета­пу ін­ди­ві­ду­аль­но­го під’єд­нання до ме­ре­жі. Зас­тупни­ком місь­ко­го го­ло­ви Ві­та­лі­єм Яну­шевсь­ким вже дві­чі бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но збо­ри се­ла з ме­тою роз’яс­нення по­даль­ших про­це­сів, кон­суль­ту­ван­ня на­се­лен­ня що­до ал­го­рит­мів ін­ди­ві­ду­аль­ної «вріз­ки» та об­слу­го­ву­ван­ня ме­ре­жі ко­му­наль­ним під­при­ємс­твом Ше­пе­тівсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди.

За інформацією пресслужби Шепетівської міської ради

Читайте також: Вікторія Ткачук з Нетішина увійшла в топ-10 спортсменів Олімпійських ігор

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *