Го­ло­ва Дер­жавної служ­би Ук­ра­їни з пи­тань ге­оде­зії, кар­тогра­фії та ка­дас­тру Баш­лик Де­нис на ви­ко­нан­ня до­ру­чен­ня Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни, на­ка­зав від­сто­ро­ни­ти від ви­ко­нан­ня по­са­до­вих обов’яз­ків ке­рів­ни­ків та зас­тупни­ків ке­рів­ни­ків го­лов­них уп­равлінь Дер­жге­ока­дас­тру в об­ластях та м. Ки­єві з ме­тою ком­плексної пе­ре­вір­ки ро­бо­ти ор­га­ну. Про це й­деться на Уря­до­во­му пор­та­лі.

Від­так, із 9-го груд­ня під пе­ре­вір­ку пот­ра­пи­ло Го­лов­не уп­равлін­ня Дер­жге­ока­дас­тру у Хмель­ницькій об­ласті. Зок­ре­ма, пе­ре­вір­ка про­во­ди­ти­меть­ся в час­ти­ні дот­ри­ман­ня ви­мог за­ко­но­давс­тва під час роз­по­ряд­ження зем­ля­ми сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го приз­на­чен­ня дер­жавної влас­ності, ре­єс­тра­ції зе­мель­них ді­ля­нок та роз­гля­ду звер­нень що­до про­дов­ження (по­нов­лення) до­го­во­рів орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го приз­на­чен­ня дер­жавної фор­ми влас­ності за пе­рі­од 2018–2019 ро­ків.

З ме­тою за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­ної про­зо­рос­ті та ре­зуль­та­тив­ності про­це­су ре­ор­га­ні­за­ції Дер­жге­ока­дас­тру, уряд про­си­ть усіх гро­ма­дян до­лу­ча­ти­ся. Як­що ви ма­єте скар­ги, або за­фік­со­ва­ні фак­ти по­ру­шень за­ко­но­давс­тва у ро­бо­ті Го­лов­них уп­равлінь служ­би, над­си­лай­те свої лис­ти за елек­трон­ни­ми ад­ре­са­ми Те­ри­то­рі­аль­них під­розді­лів.
Джерело: «День за днем»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *