Чт. Жов 1st, 2020
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Як змі­ни­лась кри­мі­но­ген­на си­ту­ація на Хмель­нич­чи­ні в умо­вах ка­ран­ти­ну і які до­дат­ко­ві обов’яз­ки у зв’яз­ку з пан­де­мі­єю ляг­ли на пле­чі по­лі­цей­ських — про це роз­по­вів на­чаль­ник Го­лов­но­го уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції в Хмель­ницькій об­ласті Ана­то­лій Ща­ди­ло.

Ана­то­лію Ан­то­но­ви­чу, як змі­ни­лась кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в об­ласті з впро­вад­женням ка­ран­ти­ну?

— По­рів­ню­ючи да­ні про ре­єс­тра­цію кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень за ос­танні три тиж­ні ми від­слід­ку­ва­ли тен­денцію до змен­шення кіль­кос­ті кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. Най­більш від­чутно рі­вень зло­чин­ності зни­зив­ся з мо­мен­ту пе­ре­хо­ду по­лі­ції на по­си­ле­ний ва­рі­ант не­сен­ня служ­би. Так, по­чи­на­ючи з 17 бе­рез­ня, зло­чин­ність зни­зи­лась на 23 %. Май­же уд­ві­чі змен­ши­лась кіль­кість кра­ді­жок.

Скіль­ки в об­ласті вже скла­де­но ад­мі­ніс­тра­тив­них про­то­ко­лів за по­ру­шен­ня пра­вил ка­ран­ти­ну? Які са­ме це по­ру­шен­ня?

— З мо­мен­ту всту­пу в дію змін до за­ко­но­давс­тва що­до зап­ро­вад­ження від­по­ві­даль­нос­ті за по­ру­шен­ня пра­вил ка­ран­ти­ну лю­дей пра­ців­ни­ки по­лі­ції скла­ли (ста­ном на 31.03) 41 ад­мі­ніс­тра­тив­ний про­то­кол за стат­тею 44–3 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня. З них 4 — за по­ру­шен­ня гро­ма­дя­на­ми пра­вил са­мо­ізо­ля­ції. На­га­даю, що від­по­від­но до сан­кції ці­єї стат­ті пе­ред­ба­че­на від­по­ві­даль­ність у виг­ля­ді штра­фу. Для гро­ма­дян роз­мір штра­фу мо­же ста­но­ви­ти від 17 до 34 ти­сяч гри­вень.

Яким чи­ном по­лі­ція вза­ємо­діє з ме­ди­ка­ми та ін­ши­ми служ­ба­ми що­до за­без­пе­чен­ня дот­ри­ман­ня пра­вил ка­ран­ти­ну?

— У нас на­ла­год­же­на тіс­на вза­ємо­дія з лі­ка­ря­ми, ря­ту­валь­ни­ка­ми, нац­гвар­дій­ця­ми, при­кор­донни­ка­ми. По­лі­цей­ські спіль­но з ме­ди­ка­ми і ря­ту­валь­ни­ка­ми не­суть служ­бу на кон­троль­но-про­пус­кних пун­ктах, яких сьогод­ні в об­ласті є 16. Від лі­ка­рів ми щод­ня от­ри­му­ємо спис­ки хво­рих, кон­так­тних осіб та осіб, які при­бу­ва­ють з-за кор­до­ну, щоб ма­ти змо­гу кон­тро­лю­ва­ти дот­ри­ман­ня ни­ми ре­жи­му са­мо­ізо­ля­ції. Спіль­но з при­кор­донни­ка­ми пра­цю­ємо над вста­нов­ленням осіб, які пе­рет­ну­ли дер­жавний кор­дон не у скла­ді ор­га­ні­зо­ва­них груп, а в ін­ди­ві­ду­аль­но­му по­ряд­ку, щоб по­пе­ре­ди­ти їх про дот­ри­ман­ня умов са­мо­ізо­ля­ції.

Джерело Деньзаднем

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *