Хмельничанин потребує допомоги

Хмельничанин потребує допомоги
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Не­що­дав­но у сім’ю Тка­чу­ків із міс­та Хмель­ницько­го «пос­ту­ка­ла» страш­на бі­да — зах­во­рів го­ло­ва сі­мей­ства, бать­ко двох ді­тей — 37-річ­ний Во­ло­ди­мир.

Дня­ми лі­ка­рі Хмель­ницької об­ласної лі­кар­ні пос­та­ви­ли чо­ло­ві­ку жах­ли­вий ді­аг­ноз: «Зло­якіс­не но­во­ут­во­рен­ня го­лов­но­го моз­ку, не уточ­не­не. Внут­рішньомоз­ко­ва пух­ли­на ме­ді­оба­заль­них від­ді­лів пра­вої скро­не­ло­бо­вої до­лі го­лов­но­го моз­ку не уточ­не­на. Су­дом­ний син­дром».

На­ра­зі Во­ло­ди­ми­ру Тка­чу­ку тер­мі­но­во пот­рібне опе­ра­тив­не втру­чан­ня, яке вже нас­тупно­го тиж­ня про­ве­дуть сто­лич­ні лі­ка­рі в міс­ті Ки­єві.

Від­так, за кіль­ка днів сім’ї пот­рібно зіб­ра­ти 60 ти­сяч гри­вень. Да­лі ж чо­ло­ві­ка че­ка­ють ін­ші вис­нажли­ві про­це­ду­ри та три­ва­ле лі­ку­ван­ня. Зіб­ра­ти та­кі кош­ти са­мо­туж­ки в ко­рот­кий про­мі­жок ча­су ро­ди­ні не під си­лу. Ад­же щод­ня во­ни вит­ра­ча­ють ша­ле­ні су­ми на лі­ку­ван­ня.

Від­так, сім’я звер­та­єть­ся до усіх не­бай­ду­жих гро­ма­дян із про­хан­ням до­по­мог­ти по­до­ла­ти цю страш­ну не­ду­гу та по­да­ру­ва­ти люб­ля­чо­му бать­ку та чо­ло­ві­ку шанс на жит­тя. В ни­ніш­ній кри­тич­ній си­ту­ації важ­ли­ва кож­на грив­ня.

До­по­мог­ти чо­ло­ві­ко­ві мож­на, пе­ре­ра­ху­вав­ши гро­ші на кар­тку При­ват­банку його дру­жи­ни 5168 7427 0996 0417 (Тка­чук Ма­рія). Но­мер те­ле­фо­ну дру­жи­ни: (097) 937-55-83

Джерело: День за днем

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *