Хмельниччина антилідер по потопельникам в Україні. 34 людини за червень

Хмельниччина антилідер по потопельникам в Україні. 34 людини за червень
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Цього­річ у пер­ший мі­сяць лі­та Хмель­нич­чи­на зай­ня­ла лі­дерсь­кі по­зи­ції за смер­тніс­тю лю­дей на во­ді.

Сум­на ста­тис­ти­ка у матеріалі від “ДеньЗаДнем”

— В чер­вні на во­дой­мах Ук­ра­їни за­ги­ну­ло по­над 100 осіб, із них — біль­ше 30 ді­тей, — роз­по­ві­дає на­чаль­ник Ше­пе­тівсь­ко­го РС ГУ ДСНС у Хмель­ницькій об­ласті Вік­тор Мат­вій­чук. — На Хмель­нич­чи­ні це — 34 чо­ло­ві­ки, се­ред яких є чет­ве­ро ді­тей.

Наприклад, на Ше­пе­тів­щи­ні, то тут із по­чат­ку ро­ку вто­пи­ло­ся три лю­ди­ни.

Час­то при­чи­на за­ги­бе­лі лю­дей на во­ді ду­же прос­та — во­ни не роз­ра­ху­ва­ли свої си­ли, або ж ку­па­ли­ся в нет­ве­ре­зо­му ста­ні. Та­кож це мо­же бу­ти пе­ре­охо­лод­ження.

Ос­новна при­чи­на за­ги­бе­лі ді­тей на во­ді — від­сутність бать­ківсь­ко­го кон­тро­лю.

У Ше­пе­тівсь­ко­му районі місць для ку­пан­ня не пе­ред­ба­че­но

За­га­лом, вар­то зна­ти зо­ло­те пра­ви­ло: ку­па­ти­ся мож­на ли­ше в чіт­ко від­ве­де­них та об­ладна­них для то­го міс­цях, в яких про­ве­де­но об­сте­жен­ня ак­ва­то­рії дна. Тоб­то, во­до­ла­зи очис­ти­ли його від будь­-яких зай­вих пред­ме­тів. Та­кож у міс­ці від­по­чин­ку по­вин­но бу­ти вста­нов­ле­но ря­ту­валь­ний пост чи стан­цію, де чер­гу­ють спе­ці­аль­но нав­че­ні над­зви­чай­ни­ки та ме­дич­ний пра­ців­ник, який у змо­зі на­да­ти пер­шу до­по­мо­гу при утоп­ленні. Та­кі лю­ди про­хо­дять атес­та­цію та за­без­пе­че­ні не­об­хідним май­ном для ря­ту­ван­ня.

— На сьогод­нішній день зі 108 во­дойм, які зна­хо­дять­ся на те­ри­то­рії Ше­пе­тівсь­ко­го району, та шес­ти — на те­ри­то­рії міс­та, жод­на не є виз­на­че­ною для ку­пан­ня, — ка­же Вік­тор Ле­оні­до­вич.

Від­так, на всіх річ­ках та озе­рах влас­ни­ки чи орен­да­рі по­вин­ні вста­но­ви­ти таб­личку з від­по­від­ним по­пе­ред­женням: «ку­па­ти­ся за­бо­ро­не­но». Це пот­рібно для то­го, аби ще раз зас­те­рег­ти лю­дей, що во­ни сві­до­мо на­ра­жа­ють се­бе на не­без­пе­ку.

Зі слів го­лов­но­го ря­ту­валь­ни­ка району, най­від­по­ві­даль­ні­ше до цього пос­та­ви­ли­ся в Лен­ко­вець­кій ОТГ: там скрізь є та­кі над­пи­си.

Од­нак, поп­ри за­бо­ро­ни та пе­рес­то­ро­ги, тих, хто ба­жає роз­ря­ди­ти­ся та від­по­чи­ти на во­ді, не мен­шає. Вря­ту­ва­ти си­ту­ацію та змен­ши­ти смер­тність на во­ді мо­жуть влас­ні об­лашто­ва­ні пля­жі для ку­пан­ня.

А по­ки що най­ближ­чі міс­ця від­по­чин­ку є по-су­сідс­тву: в Ізяс­ла­ві, Сла­ву­ті та По­лон­но­му.

Пра­ви­ла по­ве­дін­ки на во­ді

Пер­шою умо­вою без­печно­го від­по­чин­ку на во­ді є вмін­ня пла­ва­ти. Од­нак, на­віть той, хто доб­ре пла­ває, по­ви­нен пос­тій­но бу­ти обе­реж­ним, дис­циплі­но­ва­ним і су­во­ро дот­ри­му­ва­ти­ся пра­вил по­ве­дін­ки на во­дой­мах.

  1. Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
  2. Не переоцінюйте власних сил.
  3. Безпечніше відпочивати у світлу частину доби.
  4. Купатися дозволяється у спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10м/сек, при температурі води — не нижчою за +18 °С, температура повітря — не нижчою за +24 °С.
  5. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
  6. У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.
  7. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
  8. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна й достатній глибині водоймища.
  9. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
  10. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи в постійному напруженні, не гоніться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря й необхідних тренувань.

Та­кож ря­ту­валь­ни­ки ра­дять не ку­па­ти­ся та не пір­на­ти у во­ду піс­ля три­ва­ло­го пе­ре­бу­ван­ня на сон­ці, не ви­ру­ша­ти у зап­лив на са­мо­роб­них плав­за­со­бах, не зап­ли­ва­ти да­ле­ко на на­дув­них мат­ра­цах чи кру­гах, не за­хо­ди­ти у во­ду у ста­ні на­віть лег­ко­го ал­ко­голь­но­го сп’янін­ня, не по­да­ва­ти по­мил­ко­ві сиг­на­ли не­без­пе­ки та не жар­ту­ва­ти у во­ді.

Особ­ли­во уваж­ни­ми пот­рібно бу­ти, як­що ку­па­ють­ся ді­ти.

— Аби вбе­рег­ти ма­ло­літ­ніх ді­тей від тра­гіч­них нас­лідків, не за­ли­шай­те їх без наг­ля­ду, — під­крес­лює Вік­тор Мат­вій­чук. — А та­кож не доз­во­ляй­те ді­тям, які не вмі­ють пла­ва­ти, за­хо­ди­ти глиб­ше по­яса.

Що ро­би­ти у ви­пад­ку не­щас­тя

загрузка...

Поп­ри все, не­без­пе­ка ча­тує на кож­но­му кро­ці. І на­віть за­тя­тий пла­вець мо­же пот­ра­пи­ти в си­ту­ацію, ко­ли йому пот­рібна бу­де до­по­мо­га.

— У ра­зі ви­яв­лення над­зви­чай­ної по­дії, яка мо­же заг­ро­жу­ва­ти жит­тю чи здо­ров’ю гро­ма­дя­нам, — звер­тай­те­ся до Служ­би по­ря­тун­ку «101», — на­го­ло­шує Вік­тор Мат­вій­чук.

Втім, до при­їз­ду над­зви­чай­ни­ків до­по­мог­ти пос­траж­да­ло­му мо­жуть ото­чу­ючі. Лю­ди­на, яка доб­ре пла­ває, по­чу­ває се­бе на во­ді спо­кій­но, упев­не­но, у ви­пад­ку не­об­хіднос­ті мо­же на­да­ти до­по­мо­гу то­му, хто пот­ра­пив у бі­ду. Втім, у цій си­ту­ації вар­то тве­ре­зо оці­ню­ва­ти влас­ні си­ли. Ад­же по­то­пель­ни­ки у во­ді мо­жуть вес­ти се­бе не­кон­трольова­но, бо­ря­чись за своє жит­тя, та на­віть зав­да­ти шко­ди по­тен­цій­но­му ря­тів­ни­ку.

Ря­ту­ва­ти то­го, хто то­пить­ся, до­во­дить­ся, ко­ли: він зна­хо­дить­ся на по­вер­хні, тіль­ки що зник під во­дою або про­був під во­дою де­кіль­ка хви­лин. У цих ви­пад­ках, перш ніж ки­ну­ти­ся у во­ду, пот­рібно швид­ко оці­ни­ти ста­но­ви­ще й виб­ра­ти спо­сіб на­дан­ня до­по­мо­ги. Іно­ді, як­що ви­па­док тра­пив­ся бі­ля бе­ре­га, мож­на ки­ну­ти з бе­ре­га пред­мет, за який мо­же вхо­пи­ти­ся по­то­пель­ник: ря­тів­ний круг, дош­ку, мо­туз­ку або­що. Як­що поб­ли­зу є чо­вен, не­об­хідно ви­ко­рис­та­ти його. До по­то­па­ючо­го слід під­пли­ва­ти та­ким чи­ном, щоб він не ба­чив ря­тів­ни­ка та не став чіп­ля­ти­ся за нього. До лю­ди­ни під­пли­ва­ють зза­ду, як­що це не­мож­ли­во, то пот­рібно пір­ну­ти під по­тер­пі­ло­го, за­хо­пи­ти лі­вою (пра­вою) ру­кою під ко­лі­но його пра­вої (лі­вої) но­ги, а до­ло­нею пра­вої (лі­вої) ру­ки силь­но штов­хну­ти лі­ве (пра­ве) ко­лі­но спе­ре­ду і по­вер­ну­ти до се­бе спи­ною.

І по­ки на міс­це над­зви­чай­ної по­дії мча­ти­ме ка­ре­та «швид­кої до­по­мо­ги», по­то­пель­ни­ку пот­рібно на­да­ти пер­шу до­ме­дич­ну до­по­мо­гу.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *