Жителя Ізяслава, що побив до реанімації 14-літнього підлітка, відпустили під домашній арешт

Під­лі­ток уже кіль­ка днів у ко­мі, його усі­ма си­ла­ми на­ма­га­ють­ся вря­ту­ва­ти ме­ди­ки.

А от крив­дник — на во­лі, повідомляє ДеньЗаДнем. Суд від­пра­вив його під до­маш­ній арешт, аби він на час слідс­тва не пе­ре­бу­вав у СІ­ЗО. Под­ро­би­ці зло­чи­ну вра­зи­ли усіх жи­те­лів міс­течка, лю­ди пев­ні — все мог­ло за­кін­чи­ти­ся вбивс­твом, як­би не сві­док, кот­рий ки­нув­ся на до­по­мо­гу ди­ти­ні.

По­дія тра­пи­ла­ся 20 лю­то­го близь­ко 23:00 в міс­ті Ізяс­ла­ві поб­ли­зу ба­ру «Фа­нат».

В день тра­ге­дії 14-річ­ний Вла­дис­лав Ос­тровсь­кий при­їхав в Ізяс­лав, щоб зус­трі­ти­ся з дів­чи­ною. Бі­ля ка­фе в нього ви­ник кон­флікт із од­но­літ­ком. Хлоп­ці між со­бою по­руз­мі­ли­ся. А вже за кіль­ка хви­лин під­літка наз­догнав 19-річ­ний Єв­ген, по­ва­лив на зем­лю і по­чав би­ти по го­ло­ві кас­те­том.

На до­по­мо­гу прий­шов ви­пад­ко­вий сві­док На­за­рій Ро­ма­нюк, який і ви­тяг­нув ди­ти­ну з рук аг­ре­сив­но­го мо­ло­ди­ка.

— Він був без сві­до­мос­ті, па­дав із ніг. Я від­ніс його і по­са­див, став роз­ти­ра­ти сні­гом, щоб при­вес­ти до тя­ми.

Чо­ло­вік вик­ли­кав так­сі та від­пра­вив до­до­му.

Ма­ти, по­ба­чив­ши стан си­на, від­ра­зу за­те­ле­фо­ну­ва­ла на «швид­ку».

— В си­на по­ча­ли­ся су­до­ми, по­ба­чи­ла ве­ли­кі ге­ма­то­ми на го­ло­ві, око силь­но по­би­то, втра­чав сві­до­мість, — роз­по­ві­ла Те­тя­на Ос­тровсь­ка.

Ме­ди­ки Ізяс­лавсь­кої місь­кої лі­кар­ні кіль­ка ра­зів ря­ту­ва­ли хлоп­ця, ви­тяг­нувши з то­го сві­ту, але він у гли­бо­кій ко­му.

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*